-สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ม.1 วันที่ 9,11,12 ก.ย. 2557
-สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ม.2 วันที่ 8,10 ก.ย. 2557

-สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ม.3 วันที่ 9,11 ก.ย. 2557
-สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ม.4 วันที่ 8,10,12 ก.ย. 2557
-สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ม.5 วันที่ 8,10,12 ก.ย. 2557
-สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ม.6 วันที่ 9,11 ก.ย. 2557
-แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 1/2557 .....12256
-นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
ถึง ปีการศึกษา 2556 ให้มาติดต่อขอรับ ปพ.1 ด่วน

- เข้าเรียนบทเรียน e_Learning MDSR .............

 

โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง :: 973 หมู่ที่ 8 ถนนสุขุมวิท ซอยวัดด่านสำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 02-384-3679-80 โทรสาร. 02-384-3678

Last Update :: Sunday, August 31, 2014 2:14 PM

Counters
Free Hit Counter