ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ต.ค. 62 ถึง 09 ต.ค. 62 สอบแก้ตัวครั้งที่ 2
ครูประจำวิชา
30 ก.ย. 62 ถึง 03 ต.ค. 62 สอบแก้ตัวครั้งที่ 1
ครูประจำวิชา
29 ก.ย. 62 ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
งานทะเบียน-วัดผล ครูที่ปรึกษา
16 ก.ย. 62 ถึง 20 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
02 ก.ย. 62 ถึง 13 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายวิชาเพิ่มเติม
16 ส.ค. 62 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
08 ส.ค. 62 กิจกรรมวันอาเซี่ยน
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
06 ส.ค. 62 ครูที่ปรึกษารับคะแนนรวมกลางภาคเพื่อแจ้งผู้ปกครอง
ครูที่ปรึกษา
31 ก.ค. 62 ทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพ หลวงพ่อแจ่ม
กลุ่มบริหารบุคคล
22 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันที่ 22 และ 24 ก.ค.2562  นักเรียนชั้น ม.1
วันที่ 23 และ 25 ก.ค.2562 นักเรียนชั้น ม.2
วันที่ 22,24 และ 26 ก.ค. 2562 นักเรียนชั้น ม.4-6
งานวัดผล
11 ก.ค. 62 ถึง 12 ก.ค. 62 กิจกรรม กลุ่มสาระภาษาไทยและห้องสมุด
กลุ่มสาระภาษาไทยและห้องสมุด
10 ก.ค. 62 อบรมจิตอาสา 904 นักเรียนทุกระดับชั้น
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
08 ก.ค. 62 ถึง 19 ก.ค. 62 สัปดาห์การสอบรายวิชาเพิ่มเติม ระดับชั้น ม.2-3
ครูประจำวิชา
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
ชุดกีฬา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน