ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายเกษม วิจิโน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/10/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 275392
Page Views 455000
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑.      จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

๒.      ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนานักเรียนและบุคลากรน้อมนำ       หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต ประจำวัน

๓.      ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเพื่อสู่มาตรฐาน สากล

๔.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

๑.      พัฒนาคุณภาพนักเรียน

๒.      สร้างเสริมสังคมแห่งความพอเพียง

๓.      พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

๔.      พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม