ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

๑.      จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

๒.      ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมพัฒนานักเรียนและบุคลากรน้อมนำ       หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต ประจำวัน

๓.      ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเพื่อสู่มาตรฐาน สากล

๔.      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ของโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

๑.      พัฒนาคุณภาพนักเรียน

๒.      สร้างเสริมสังคมแห่งความพอเพียง

๓.      พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

๔.      พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม