ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ขออนุญาตเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.22 KB 13
บัญชีรายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.84 KB 35
ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.47 KB 14
บันทึกข้อความปะหน้าเสนอลงนาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.38 KB 20
ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.15 KB 17
ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.3 KB 13
ขอลากิจ ลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.35 KB 12
ขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.7 KB 19
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์การสอน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.02 KB 64
แบบรายงานการสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.99 KB 69
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 339.5 KB 103