ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สัญญายืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 135
ใบสำคัยรับเงินวิทยากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.2 KB 132
ใบเบิกสวัสดิการพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.62 KB 125
ใบเบิกเงินสวัสดิการบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 757.53 KB 124
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.98 KB 124
ขออนุญาตเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.22 KB 235
บัญชีรายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.84 KB 290
ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.47 KB 218
บันทึกข้อความปะหน้าเสนอลงนาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.38 KB 1265
ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.15 KB 220
ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.3 KB 190
ขอลากิจ ลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.35 KB 218
ขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.7 KB 193
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์การสอน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.02 KB 245
แบบรายงานการสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.99 KB 270