ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม วิจิโน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :