ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายถนอมศักดิ์ ก้อนคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2 (ว)
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล