ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา

นายสมจิตร เพชรบดี
ประธานกรรมการ

พระพัทยา ภูริปุญโญ
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายสนั่น ชูหลือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

พระสิทธิพงษ์ ถิรปุญโญ
ผู้แทนองค์กรศาสนา

นายนพพร วุฒิวิวัฒน์นนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ชุติมา กรานรอด
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายศรีสุวัฒน์ เอี่ยมเจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางลัดดาวัลย์ โพธิ์สุวัฒนากุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมบัติ คุ้มภู
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจักรินทร์ รุ่งเรือบง
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางจันทิมา ขุนทอง
ผู้แทนศิษย์เก่า

นางอำภา เชาวนทรงธรรม
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นางณิชมนกานต์ สมจริง
ผู้แทนผู้ปกครอง

นายอิทธิกร เพ็งรอด
ครูชำนาญการพิเศษ

นายแมน มั่นคง
เลขานุการ