คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ลือกฤต เพชรบดี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระชาญ ชาตเมโธ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พระใบฎีกาพรพิทักษ์ ฐิตปุญโญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ ชื่นสำราญ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเกยูร กิมานันท์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางจำรูญ เพ็ชรรื่น
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประพันธ์ ไชรสูงงาม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพุทชงค์ พุ่มพวง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวครองสุข ชูช่าง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนาชัย เพชรบดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมถวิล สิงหกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางธราภรณ์ หลวงอุดม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิไกร มังกรวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายนิคม คำภีระ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายแมน มั่นคง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กรรมการและเลขานุการ