ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

        สร้างคนดี คนเก่ง และคนพอเพียงสู่มาตรฐานสากล ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม

 

 

คำนิยามวิสัยทัศน์ (ประเด็นวิสัยทัศน์)
      
. ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง  หมายถึง ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ด้านคุณภาพผู้เรียน
         ๒. ผู้เรียนเป็นคนพอเพียง หมายถึง ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มีความสามารถตามศักยภาพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตลอดไป
         . ผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล หมายถึง ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีศักยภาพเป็นพลโลก
         . การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม หมายถึง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มาจากทุกภาคส่วนของสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

 

              อัตลักษณ์ของโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

  ลูกราชพฤกษ์ คนดีศรีด่านสำโรง

 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
   
สถานศึกษาแห่งนี้มุ่งพัฒนาวินัย และคุณธรรม