วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ ส่งเสริมความถนัดสร้างหลักแห่งอนาคต
 

ปรัชญาโรงเรียน               ความรู้  คู่คุณธรรม
คติพจน์ประจำโรงเรียน     สุวิชาโน ภวํ โหติ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ลูกราชพฤกษ์ คนดีศรีด่านสำโรง
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
สถานศึกษาแห่งนี้มุ่งพัฒนาวินัยและคุณธรรม