พนักงานบริการ โรงเรียน

นางรุ่งนภา กุลพิมล
พนักงานทำความสะอาด

นางจันรี ไชยโชค
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวกมลรัตน์ ระสีวงษา
พนักงานทำความสะอาด

นายนัฐพล นราพันธ์
ช่างทั่วไป

นายทศพล สำรวมจิต
ช่างทั่วไป