ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางเขมรินทร์ โตแปลก
หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางภัณฑิลา เจียงวรีวงศ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางภาภัส เครือเอี่ยม
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายถนอมศักดิ์ ก้อนคำ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายภิรมย์ รุ่งเรืองวณิชกุล
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวกฤติยา แม้นเหมือน
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวณัชญภัค พูลศิริ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวฤทัยวรรณ จงอุดมศีล
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวน้ำผึ้ง จันทน์ขาว
ครูผู้ช่วย

นางสาววรรณา เหมโคกน้อย
ครูผู้ช่วย