ฝ่ายสนับสนุนการสอน (อัตราจ้าง)

นางวนิดา ขานฤทธิ์
งานบุคคล

นางสาวธัญญสรณ์ มาตย์นอก
งานบุคคล

นางสุดารัตน์ รัตนปราชญ์
งานทะเบียน วัดผล

นางกรองใจ เนาวราช
งานอนามัย

นางสาวปฑิตตา พิมพ์เมือง
งานพัสดุ

นางสาวปิยะวดี ก้อนคำ
งานวิชาการ

นางสาวมัณฑิกา ชื่นสำราญ
งานทะเบียน วัดผล

นางสาวศิริพร บุญเลื่อน
งานการเงิน

นายทินกร ตานา
งานบุคคล

นายกิตติกร โพธิ์ชนิด
งานบริหารทัวไป

นางสาวศิริวรรณ แดงน้อย
งานบริหารทัวไป