ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเดชาวัต แสนโสดา
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายนิคม คำภีระ
ครู คศ.2

นายสมนึก คิดการ
ครู คศ.1

นายมนต์ชัย ธนบุรี
ครู คศ.1

นางสาวณรินทญา แน่นอุดร
ครู คศ.1

นางสุรภา ยิ้มศิริ
ครู คศ.1

นายวิทยา พลาดอน
ครูอัตราจ้าง