ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเดชาวัต แสนโสดา
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายนิคม คำภีระ
ครู คศ.2

นายสมนึก คิดการ
ครู คศ.1

นายมนต์ชัย ธนบุรี
ครู คศ.1

นางสาวณรินทญา แน่นอุดร
ครู คศ.1

นางสุรภา ยิ้มศิริ
ครู คศ.1

นายวิทยา พลาดอน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวกนกพรรณ แม้นเสถียร
ครูผู้ช่วย