ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเดชาวัต แสนโสดา
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายนิคม คำภีระ
ครู คศ.1

นายสมนึก คิดการ
ครู คศ.1

นายมนต์ชัย ธนบุรี
ครู คศ.1

นายเอกลักษณ์ ศรีเนตร
ครู คศ.1

นางสาวณรินทญา แน่นอุดร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรภา อาจสีนาค
ครูผู้ช่วย