ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเดชาวัต แสนโสดา
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายนิคม คำภีระ
ครู คศ.1

นายสมนึก คิดการ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรอุมา พรหมฤทธิ์
ครูอัตราจ้าง

นายมนต์ชัย ธนบุรี

นายเอกลักษณ์ ศรีเนตร

นางสาวกมลลักษณ์ บุญธรรม