ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเดชาวัต แสนโสดา
หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ

นายนิคม คำภีระ
ครู คศ.1

นายสมนึก คิดการ
ครู คศ.1

นายมนต์ชัย ธนบุรี
ครู คศ.1

นายเอกลักษณ์ ศรีเนตร
ครู คศ.1

นางสาวณรินทญา แน่นอุดร
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรภา อาจสีนาค
ครูผู้ช่วย

นายสุรเดช ภักดีพงษ์
ครูอัตราจ้าง