ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอารมย์ เจริญบุตรานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นายอิทธิกร เพ็งรอด
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางศิริรัตน์ อัตรังสรรค์
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางอรุณรักษ์ วงศ์เย็น
ครูผู้ช่วย

นางสาวเด่นนภา พรมเทศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวิษา ยนต์ศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรินทร์ กันทะมา
ครูผู้ช่วย

นายธนูชัย สืบทิม

นางสาวสิริปูรณ์ หงษ์ไทย
ครูอัตราจ้าง

นางพัชริภา ศรลัมภ์
ครูอัตราจ้าง