ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอารมย์ เจริญบุตรานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นายอิทธิกร เพ็งรอด
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางอรุณรักษ์ วงศ์เย็น
ครู คศ.1

นางสาวเด่นนภา พรมเทศ
ครู คศ.1

นางสาวสุวิษา ยนต์ศิริ
ครู คศ.1

นางสาวพัชรินทร์ กันทะมา
ครู คศ.1

นายธนูชัย สืบทิม
ครู คศ.1

นางสาวเอมฤดี วรรณพันธ์
ครู คศ.1

นายประมวล ธรรมนิยม
ครูผู้ช่วย

นางสาวเมษา กองช้าง
ครูอัตราจ้าง