ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอารมย์ เจริญบุตรานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นายอิทธิกร เพ็งรอด
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางอรุณรักษ์ วงศ์เย็น
ครูผู้ช่วย

นางสาวเด่นนภา พรมเทศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวิษา ยนต์ศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรินทร์ กันทะมา
ครูผู้ช่วย

นายธนูชัย สืบทิม
ครู คศ.1

นางสาวสิริปูรณ์ หงษ์ไทย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเอมฤดี วรรณพันธ์
ครู คศ.1