ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอารมย์ เจริญบุตรานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย

นายอิทธิกร เพ็งรอด
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางอรุณรักษ์ วงศ์เย็น
ครูผู้ช่วย

นางสาวเด่นนภา พรมเทศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุวิษา ยนต์ศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรินทร์ กันทะมา
ครูผู้ช่วย

นายธนูชัย สืบทิม

นางสาวสิริปูรณ์ หงษ์ไทย
ครูอัตราจ้าง