ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายเกษม วิจิโน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประสาล พื้นผา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวสมพร ติบรรณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสัมพันธ์ ชื่นสำราญ
รักษาการรอง ผอ.กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายถนอมศักดิ์ ก้อนคำ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

นางทัศนีย์ รุ่งเรืองวณิชกุล
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ