คณะผู้บริหาร

นายวิสูตร ยอดสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

นายประชา จันทรสมโภช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพิสิฐ ชนะการณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายอิทธิกร เพ็งรอด
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางอารมย์ เจริญบุตรานนท์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนิชรัชชา ยุทธนาฤทธิไกร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสมหมาย จงเจือกลาง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป