ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายแมน มั่นคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

นางพรทิพย์ พิกุลทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายปัทมินทร์ แพทย์นิมิตร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายประชา จันทรสมโภช
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายวิษณุกรณ์ สุวรรณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายอิทธิกร เพ็งรอด
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางทัศนีย์ รุ่งเรืองวณิชกุล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางอารมย์ เจริญบุตรานนท์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนิชรัชชา ยุทธนาฤทธิไกร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป