ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางพรทิพย์ พิกุลทอง
รองผู้อำนวยโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง

นางพรทิพย์ พิกุลทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายปัทมินทร์ แพทย์นิมิตร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายวิษณุกรณ์ สุวรรณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นางอารมย์ เจริญบุตรานนท์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางทัศนีย์ รุ่งเรืองวณิชกุล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายอิทธิกร เพ็งรอด
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป