ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาวดี ปัถวี
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกัญญาวดี พึ่งเกตุ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพ็ชรา ปริยชาตมงมล
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนันท์ จันทร
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาววันวิสาข์ เพชรนิตย์
ครู คศ.1

นางสาวอุบล เพชรสิงห์
ครู คศ.1

นางสาวนุชสุดา เสริมสมรรถ
ครู คศ.1

นายนัทธิ์ธีร์ โสธรจรัสโชติ
ครู คศ.1

นางสาวสุจิรา ประกอบผล
ครู คศ.1

นายจตุรวิทย์ ผ่านเมือง
ครู คศ.1

นายปิยะพล จิตรวิขาม
ครูผู้ช่วย

นายณัฐวัฒน์ แก้วมณี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวภิญญาพัชญ์ ปักเคเต
ครูอัตราจ้าง