ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาวดี ปัถวี
หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา

นางสาวกัญญาวดี พึ่งเกตุ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวเพ็ชรา ปริยชาตมงมล

นางสาวสุนันท์ จันทร
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาววันวิสาข์ เพชรนิตย์
ครู คศ.1

นางสาวอุบล เพชรสิงห์
ครู คศ.1

นางสาวนุชสุดา เสริมสมรรถ
ครู คศ.1

นายนัทธิ์ธีร์ โสธรจรัสโชติ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุจิรา ประกอบผล
ครูผู้ช่วย

นายจตุรวิทย์ ผ่านเมือง
ครูผู้ช่วย

นางสาวอนุสรา บุญเฟรือง
ครูอัตราจ้าง