ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปัณณวัฒน์ พยัพพานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา

นายวิทยา แม้นพิบูลย์
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางครองสุข ชูช่าง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายศุภโชค เฮงมี
ครู คศ.1

นายเจนณรงค์ ถนอมผิว

นางสาวอุษณีย์ วงษ์คำจนทร์