ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศุภโชค เฮงมี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางครองสุข ชูช่าง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายเฉลิมพล บุญทองเนียม
ครู

นายเลิศอนันท์ เพ็งอินทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิริลักษณ์ ไทยพงษ์
ครูผู้ช่วย

นายวิทิต คำวัง
ครูอัตราจ้าง