ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศุภโชค เฮงมี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปัณณวัฒน์ พยัพพานนท์
หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา

นายวิทยา แม้นพิบูลย์
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางครองสุข ชูช่าง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายเฉลิมพล บุญทองเนียม
ครูผู้ช่วย

นายเลิศอนันท์ เพ็งอินทร์
ครูผู้ช่วย

นายเจนณรงค์ ถนอมผิว
ครูอัตราจ้าง