ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายอรรถพล เรืองกลิ่น
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ รุ่งเรืองวณิชกุล
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายชาญชัย วงศ์หาญ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวสาลินี ศรีสง่า
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางอรชพร กันภัย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางเฉลิมลาภ นิจการ
ครู คศ.1

นายอับดุลลาตีฟ บินน์คมสัน
ครู คศ.1

นางสาวขวัญธยาน์ ขวัญยู
ครู คศ.1

นางสาวพัชราวดี เกิดปากแพรก
ครู คศ.1

นางสาวนภัสวรรณ ชื่นมณี
ครูผู้ช่วย

นางสาววิภาดา ไหวพริบ
ครูผู้ช่วย

นางสาวเสาวนีย์ ศรีพงศ์วรกุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวจีรนันท์ ยุ่นประยงค์
ครูผู้ช่วย

นายนิมมานท์ สุนทรสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง

ว่าที่ ร.ต.หญิง พรทิพย์ เม่นคง
ครูอัตราจ้าง