ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลัดดา เกียรติยศเจริญ
หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ

นางสาวสาลินี ศรีสง่า
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมชาย เขียวศิริ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางศศิณี เขียวศิริ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายชาญชัย วงศ์หาญ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางอรชพร กันภัย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางทัศนีย์ รุ่งเรืองวณิชกุล
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายอรรถพล เรืองกลิ่น
ครู คศ.1

นางสาวดุจดารา เทียนทัด
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางเฉลิมลาภ นิจการ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐติกา สาริกา