ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดุจดารา เทียนทัด
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสาลินี ศรีสง่า
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางศศิณี เขียวศิริ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายชาญชัย วงศ์หาญ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางอรชพร กันภัย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางทัศนีย์ รุ่งเรืองวณิชกุล
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายอรรถพล เรืองกลิ่น
ครู คศ.1

นางเฉลิมลาภ นิจการ
ครู คศ.1

นายอับดุลลาตีฟ บินน์คมสัน
ครู คศ.1

นางสาวขวัญธยาน์ ขวัญยู
ครู คศ.1

นางสาวพัชราวดี เกิดปากแพรก
ครูผู้ช่วย