ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวดุจดารา เทียนทัด
ครูวิทยฐานะชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลัดดา เกียรติยศเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวสาลินี ศรีสง่า
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางศศิณี เขียวศิริ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายชาญชัย วงศ์หาญ
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางอรชพร กันภัย
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางทัศนีย์ รุ่งเรืองวณิชกุล
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นายอรรถพล เรืองกลิ่น
ครู คศ.1

นางเฉลิมลาภ นิจการ
ครู คศ.1

นางสาวณัฐติกา สาริกา
ครู คศ.1

นายอับดุลลาตีฟ บินน์คมสัน
ครู คศ.1

นางสาวพัชราวดี เกิดปากแพรก
ครูผู้ช่วย

นางสาวนิศารัตน์ ชัยชนะ
ครูอัตราจ้าง