ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางปพัชญา สังข์น้อย
หัวหน้าผ่ายสนับสนุนการสอน

นาวสาวกรรณิการ์ แสนพลมาตร์
ครู คศ.1

นางบุญทิพา ภู่เนตร

นางสาววารุณี กันทะวงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอาภาพร คำมา
ครูผู้ช่วย

นางวนิดา ขานฤทธิ์

นางสาวธัญญสรณ์ มาตย์นอก

นางสุดารัตน์ รัตนปราชญ์

นางกรองใจ เนาวราช

นางสาวปฑิตตา พิมพ์เมือง

นางสาวปิยะวดี ก้อนคำ

นางสาวมัณฑิกา ชื่นสำราญ

นางสาวศิริพร บุญเลื่อน

นายทินกร ตานา

นายกิตติกร โพธิ์ชนิด

นางสาวธนัญอรณ์ บุญชน

นางสาวจิราวรรณ อนุกูล
ครูอัตราจ้าง