ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายเกษม วิจิโน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/10/2015
ปรับปรุง 23/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 275394
Page Views 455002
ฝ่ายสนับสนุนการสอน

นางปพัชญา สังข์น้อย
หัวหน้าผ่ายสนับสนุนการสอน

นาวสาวกรรณิการ์ แสนพลมาตร์

นายอรรทสิทธิ์ เจริญองอาจ

นางบุญทิพา ภู่เนตร

นางสาวจุฑารัตน์ โรจนเวทย์

นางวนิดา ขานฤทธิ์

นางสาวธัญญสรณ์ มาตย์นอก

นางสุดารัตน์ รัตนปราชญ์

นางกรองใจ เนาวราช

นางสาวปฑิตตา พิมพ์เมือง

นางสาวปิยะวดี ก้อนคำ

นางสาววริยดา พลโภชน์

นางสาวมัณฑิกา ชื่นสำราญ

นางสาวศิริพร บุญเลื่อน

นายทินกร ตานา

นายกิตติกร โพธิ์ชนิด

นางสาวธนัญอรณ์ บุญชน

นางสาวธัญลักษณ์ แสนชัย

นางสาวขนิษฐา บุญอิ่ม