กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุวิชาดา อัศวเรขา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสมหมาย จงเจือกลาง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวลัดดา ชำนาญ
ครู คศ.2

นางนิชรัชชา ยุทธนาฤทธิไกร
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวกมลทิพย์ เบ็ญขุนทด
ครู คศ.1

นางสาวสุรีย์วรรณ พันธะไหล
ครู คศ.1

นางสาวจิดาภา ไชยสัตย์
ครู คศ.1

นายธเนศ พันธ์โสดา
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ กนกวัฒนะพันธุ์
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา เทิงสูงเนิน
ครู คศ.1

นางสาวนันทพร นุมาศ
ครู คศ.1

นางสาวพอรินทร์ พุกพูนธนพัฒน์
ครู คศ.1

นายวรายุส ทองคำแท้
ครู คศ.1

นายภิรมย์ รุ่งเรืองวณิชกุล
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวฤทัยวรรณ จงอุดมศีล
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวน้ำผึ้ง จันทน์ขาว
ครู คศ.1

นางสาวนันทฉัตร แต่งงาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวภารณี สาครินทร์
ครูอัตราจ้าง