ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุวิชาดา อัศวเรขา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางสมหมาย จงเจือกลาง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวลัดดา ชำนาญ
ครู คศ.2

นางสาวนิชรัชชา บัวดวง
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวกมลทิพย์ เบ็ญขุนทด
ครู คศ.1

นางสาวสุรีย์วรรณ พันธะไหล
ครู คศ.1

นางสาวดาวพระศุกร์ ข่าทิพย์พาที
ครู คศ.1

นายธเนศ พันธ์โสดา
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ กนกวัฒนะพันธุ์
ครู คศ.1

นางสาวสุนิสา เทิงสูงเนิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวนันทพร นุมาศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา พองขุนทด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพอรินทร์ พุกพูนธนพัฒน์