ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุวิชาดา อัศวเรขา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางผาสุข ขันธประสิทธิ์
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางวิภาภรณ์ สืบแสง
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางสมหมาย จงเจือกลาง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวลัดดา ชำนาญ
ครู คศ.1

นางสาวนิชรัชชา บัวดวง
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวกมลทิพย์ เบ็ญขุนทด
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุรีย์วรรณ พันธะไหล

นางสาวดาวพระศุกร์ ข่าทิพย์พาที

นายธเนศ พันธ์โสดา
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ กนกวัฒนะพันธุ์

นางสาวกาญจนา พองขุนทด
ครูอัตราจ้าง