กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุวิชาดา อัศวเรขา
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสมหมาย จงเจือกลาง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางนิชรัชชา ยุทธนาฤทธิไกร
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพอรินทร์ พุกพูนธนพัฒน์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลัดดา ชำนาญ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวจิดาภา ไชยสัตย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางสาวณัฏฐวรรธ์ พันธะไหล
ครู

นายธเนศ พันธ์โสดา
ครู

ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ กนกวัฒนะพันธุ์
ครู

นางสาวสุนิสา เทิงสูงเนิน
ครู

นางสาวนันทพร นุมาศ
ครู

นางสาวกมลทิพย์ เบ็ญขุนทด
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายวรายุส ทองคำแท้
ครู

นายภิรมย์ รุ่งเรืองวณิชกุล
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวฤทัยวรรณ จงอุดมศีล
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวน้ำผึ้ง จันทน์ขาว
ครู

นางสาวนันทฉัตร แต่งงาม
ครู

นางสาวพรรณิภา แสนพรม
ครูอัตราจ้าง