ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุวิชาดา อัศวเรขา
หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นางวิภาภรณ์ สืบแสง
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางสมหมาย จงเจือกลาง
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวลัดดา ชำนาญ
ครู คศ.2

นางสาวนิชรัชชา บัวดวง
ครูวิทยฐานะชำนาญการ

นางสาวกมลทิพย์ เบ็ญขุนทด
ครู คศ.1

นางสาวสุรีย์วรรณ พันธะไหล
ครู คศ.1

นางสาวดาวพระศุกร์ ข่าทิพย์พาที
ครู คศ.1

นายธเนศ พันธ์โสดา
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ กนกวัฒนะพันธุ์
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา พองขุนทด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุนิสา เทิงสูงเนิน
ครูผู้ช่วย