กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธิติพล เดชะวงษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุมาลี สุวรรณคาม
ครู

นางสาวกัญญาวีร์ ทองมูล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายจักรกฤษณ์ ราชแก้ว
ครู

นางสาวสุมาตรา โตม่วง
ครู

นางสาวนฤมล คะวินรัมย์
ครู

นายศราวุธ สมีนาง
ครู

นางสาวกมลชนก สวนยศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวปรางชมพู ตู้บรรเทิง
ครูอัตราจ้าง

นายกฤษณะ เจนกลาง
ครูอัตราจ้าง