ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมัณฑนา ฟั่นเฝือ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิมลศรี แสงเดือน
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางสาวชรินทร์ทรา ฤกษ์งาม
ครู คศ.1

นางสาวสุมาลี สุวรรณคาม
ครู คศ.1

นายธิติพล เดชะวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวกัญญาวีร์ ทองมูล
ครู คศ.1

นางสาวรัตนา ขุนสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเพชรรัตน์ ศรีเชียงขวาง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสุมาตรา โตม่วง
ครูผู้ช่วย

นายธเนศ บุญยืน
ครูผู้ช่วย