ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธิติพล เดชะวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุมาลี สุวรรณคาม
ครู คศ.1

นางสาวกัญญาวีร์ ทองมูล
ครู คศ.1

นายจักรกฤษณ์ ราชแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสุมาตรา โตม่วง
ครู คศ.1

นายธเนศ บุญยืน
ครู คศ.1

นางสาวนฤมล คะวินรัมย์
ครูผู้ช่วย

นายศราวุธ สมีนาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพชรรัตน์ ชุมศรี
ครูอัตราจ้าง