ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวิมลศรี แสงเดือน
หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์

นางมัณฑนา ฟั่นเฝือ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

นางสาวชรินทร์ทรา ฤกษ์งาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุมาลี สุวรรณคาม
ครูผู้ช่วย

นายธิติพล เดชะวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญาวีร์ ทองมูล

นางสาวรัตนา ขุนสูงเนิน

นางสาวเพชรรัตน์ ศรีเชียงขวาง