ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมัณฑนา ฟั่นเฝือ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวชรินทร์ทรา ฤกษ์งาม
ครู คศ.1

นางสาวสุมาลี สุวรรณคาม
ครู คศ.1

นายธิติพล เดชะวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวกัญญาวีร์ ทองมูล
ครู คศ.1

นายจักรกฤษณ์ ราชแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุมาตรา โตม่วง
ครูผู้ช่วย

นายธเนศ บุญยืน
ครูผู้ช่วย

นางสาวเพชรรัตน์ ศรีเชียงขวาง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวรัตนา ขุนสูงเนิน
ครูอัตราจ้าง