ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการและลูกจ้างประจำ

นายพรชัย พันธ์พิบูลย์
ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4

นายสุดตา แพงทรัพย์
ช่างไม้ ระดับ ช 4

นายสุธี หทัยเที่ยง
ช่างสี ระดับ ช 4

นางไพวรรณ์ นราพันธ์
พนักงานพัสดุ ระดับ ส 3