ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สัญญายืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 146778
ใบสำคัยรับเงินวิทยากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.2 KB 146429
ใบเบิกสวัสดิการพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.62 KB 146602
ใบเบิกเงินสวัสดิการบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 757.53 KB 146784
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.98 KB 146518
ขออนุญาตเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.22 KB 147243
บัญชีรายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.84 KB 146852
ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.47 KB 148316
บันทึกข้อความปะหน้าเสนอลงนาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.38 KB 148153
ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.15 KB 146416
ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.3 KB 146473
ขอลากิจ ลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.35 KB 146619
ขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.7 KB 146761
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์การสอน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.02 KB 146606
แบบรายงานการสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.99 KB 146439
คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
>คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 146587