ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 27061
สัญญายืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 27311
ใบสำคัยรับเงินวิทยากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.2 KB 26955
ใบเบิกสวัสดิการพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.62 KB 27141
ใบเบิกเงินสวัสดิการบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 757.53 KB 27307
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.98 KB 27049
ขออนุญาตเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.22 KB 27485
บัญชีรายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.84 KB 27349
ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.47 KB 27271
บันทึกข้อความปะหน้าเสนอลงนาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.38 KB 27449
ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.15 KB 26957
ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.3 KB 27017
ขอลากิจ ลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.35 KB 27155
ขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.7 KB 27296
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์การสอน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.02 KB 27144
แบบรายงานการสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.99 KB 26958