ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
สัญญายืมเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 146791
ใบสำคัยรับเงินวิทยากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 256.2 KB 146431
ใบเบิกสวัสดิการพยาบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 637.62 KB 146604
ใบเบิกเงินสวัสดิการบุตร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 757.53 KB 146787
แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 389.98 KB 146519
ขออนุญาตเปลี่ยนเวร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 100.22 KB 147250
บัญชีรายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 145.84 KB 146853
ขออนุญาตลงเวลาปฏิบัติราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.47 KB 148317
บันทึกข้อความปะหน้าเสนอลงนาม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.38 KB 148154
ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.15 KB 146418
ขออนุญาตออกนอกเขตจังหวัด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.3 KB 146475
ขอลากิจ ลาป่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.35 KB 146640
ขออนุญาตไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 266.7 KB 146762
แบบสรุปผลสัมฤทธิ์การสอน1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 32.02 KB 146613
แบบรายงานการสอน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 36.99 KB 146448
คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง
>คำสั่งโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 146598