ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพัฒนาบุคลิกภาพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพัฒนาบุคลิกภาพ "กีฬาด่านสำโรงเกมส์" ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง นายแมน มั่นคง เป็นประธานในพิธี
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยดี มีนิสัยรักการออกกำลังกายผ่านการเล่นกีฬาเกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ การทำงานเป็นทีม และห่างไกลยาเสพติด
 
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,17:15   อ่าน 148 ครั้ง